Deures de l'alumnat

Extracte del ROF (Reglament d'Organització i Funcionament)

2.2.1. L’estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes, i es concreta en les obligacions següents:

a) Assistir a classe amb puntualitat i complir els horaris aprovats per al desenvolupament de les activitats del centre.

b) Assistir al centre amb el material i l’equipament necessaris per poder participar activament en el desenvolupament de les diferents activitats.

c) Mostrar una actitud cooperativa i receptiva a les explicacions del professorat i dur a terme les activitats i proves que aquest l’encarregui.

d) Respectar el dret a la formació i al estudi dels seus companys.

Llegeix més: Deures de l'alumnat