Deures de l'alumnat

Extracte del ROF (Reglament d'Organització i Funcionament)

2.2.1. L’estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes, i es concreta en les obligacions següents:

a) Assistir a classe amb puntualitat i complir els horaris aprovats per al desenvolupament de les activitats del centre.

b) Assistir al centre amb el material i l’equipament necessaris per poder participar activament en el desenvolupament de les diferents activitats.

c) Mostrar una actitud cooperativa i receptiva a les explicacions del professorat i dur a terme les activitats i proves que aquest l’encarregui.

d) Respectar el dret a la formació i al estudi dels seus companys.

 2.2.2. L’alumnat te el deure de respectar el professorat, reconèixer i assumir la seva autoritat, i seguir les pautes que, dins el marc del Projecte Educatiu de Centre i el Reglament d’ Organització i Funcionament, el professorat estableixi amb la finalitat de fer possible l’ organització de l’aula i del centre.

 2.2.3. L’alumnat te el deure de mostrar el respecte i la consideració deguts als seus companys i a tota la resta de membres de la comunitat educativa, així com tota persona que accedeixi al centre, i el deure de col·laborar en la millora de la convivència escolar. Així mateix haurà de rebutjar qualsevol acte de violència i qualsevol actitud discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, religió, orientació sexual, llengua o altra circumstància personal o social.

 2.2.4. L’alumnat te el deure de respectar la dignitat, la integritat, la intimitat i la llibertat de consciència de tots els membres de la comunitat educativa, i de ser tolerant amb totes les creences religioses i ideologies, sempre que aquestes no atemptin contra la dignitat humana i els valors democràtics.

 2.2.5. L’alumnat te el deure de respectar el projecte educatiu del centre, així com les seves normes d’organització, convivència i disciplina i el seu reglament d’organització i funcionament.

 2.2.6. L’alumnat te el deure de complir les normes de seguretat, salut i higiene als centres educatius i de respectar la prohibició de fumar, ingerir begudes alcohòliques i consumir estupefaents.

 2.2.7.L’alumnat menor d’edat te el deure de lliurar als seus pares o tutors legals les comunicacions i citacions que el centre els adreci, i retornar-les, verificades i signades per aquests.

 2.2.8.L’alumnat te el deure de cuidar i utilitzar correctament els bens mobles, el material didàctic, els documents i altres recursos i instal·lacions del centre i de respectar les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa, així com de complir les normes bàsiques de respecte a l’entorn i al medi ambient.