Subcategories

1r MATÈRIES HORES SETMANALS
Ciències per al Món Contemporani 2
Educació Física 2
Filosofia i Ciutadania 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Llengua Catalana i Literatura 3
Llengua Estrangera: Anglès 3
Religió (Opcional) 2
Matèries Modalitat
(Elegir-ne 3)
-Llatí I
-Grec I
-Matemàtiques CCSS I
-Història del Món Contemporani
-Economia
12
Optativa -Alemany
-Estada a l’empresa.
-Tecnologies de la informació i la co0municació.
4
TOTAL SETMANAL 34
2n MATÈRIES HORES SETMANALS
Història d’Espanya 3
Història de la Filosofia 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Llengua Catalana i Literatura 3
Llengua Estrangera: Anglès 3
Matèries Modalitat
(Elegir-ne 3)
-Llatí II
-Grec II
-Matemàtiques CCSS II
-Història de l’Art
-Geografia
-Literatura Universal
-Economia de l’empresa
12
Optativa -Psicologia
-Projectes d’Investigació.
4
TOTAL SETMANAL 31
1r MATÈRIES HORES SETMANALS
Ciències per al Món Contemporani 2
Educació Física 2
Filosofia i Ciutadania 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Llengua Catalana i Literatura 3
Llengua Estrangera: Anglès 3
Religió (Opcional) 2
Matèries Modalitat
(Obligatòries)
-Física i Química.
-Matemàtiques I
8
Matèries Modalitat
(Elegir-ne 1)
-Biologia i Geologia
-Dibuix Tècnic I.
-Tecnologia Industrial I
4
Optativa -Alemany
-Tècniques Experimentals
-Tecnologies de la informació i la comunicació.
4
TOTAL SETMANAL 34
2n MATÈRIES HORES SETMANALS
Història d’Espanya 3
Història de la Filosofia 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Llengua Catalana i Literatura 3
Llengua Estrangera: Anglès 3
Matèries Modalitat
(Elegir-ne 3)
-Matemàtiques II
-Física.
-Química.
-Biologia.
-Tecnologia industrial II
-Dibuix Tècnic II
12
Optativa -Mecànica
-Projectes d’Investigació.
4
TOTAL SETMANAL 31
1r ESO MATÈRIES HORES SETMANALS
Ciències de la naturalesa 3
Ciències Socials 3
Educació Física 2
Educació Plàstica i Visual 3
Llengua Castellana i Literatura 4
Llengua Catalana i Literatura 4
Primera Llengua Estrangera: Anglès 3
Matemàtiques 3
Música 3
Religió/Atenció Estudi/Història de les Religions 1
Optativa: -Alemany
-Francès
-Processos de comunicació
-Taller de Matemàtiques
-Taller de Teatre
2
Tutoria 1
TOTAL SETMANAL 32
2n ESO MATÈRIES HORES SETMANALS
Ciències de la naturalesa 3
Ciències Socials 3
Educació Física 2
Educació per a la ciutadania i els drets humans 1
Llengua Castellana i Literatura 4
Llengua Catalana i Literatura 4
Primera Llengua Estrangera: Anglès 3
Matemàtiques 4
Tecnologies 3
Religió/Atenció Estudi/Història de les Religions 2
Optativa: -Alemany.
-Francès.
-Processos de Comunicació
-Taller d’Artesania.
-Taller de Matemàtiques.
-Taller de Música.
-Taller de Teatre
2
Tutoria 1
TOTAL SETMANAL 32
3r ESO MATÈRIES HORES SETMANALS
Ciències de la naturalesa 4
Ciències Socials 3
Educació Física 2
Educació Plàstica i Visual 2
Llengua Castellana i Literatura 3
Llengua Catalana i Literatura 3
Primera Llengua Estrangera: Anglès 3
Matemàtiques 3
Música 2
Tecnologies 3
Religió/Atenció Estudi/Història de les Religions 1
Optativa: -Alemany.
-Francès.
-Cultura Clàssica
-Expressió Corporal.
-Imatge i Expressió.
-Taller d’Astronomia.
-Taller Ciències Experimentals
-Taller de Teatre
2
Tutoria 1
TOTAL SETMANAL 32
4t ESO MATÈRIES HORES SETMANALS
Ciències Socials 3
Educació Éticocívica 2
Educació Física 2
Llengua Castellana i Literatura 3
Llengua Catalana i Literatura 3
Primera Llengua Estrangera: Anglès 4
Matemàtiques A: Terminals.
B: Continuistes.
4
Religió/Atenció Estudi/Història de les Religions 1
Troncals (Elegir-ne 3) -Alemany.
-Francès.
-Biologia i Geologia
-Educació Plàstica i Visual
-Física i Química.
-Informàtica.
-Llatí.
-Música.
-Tecnologia.
3
Tutoria 1
TOTAL SETMANAL 32

 

FPB

Auxiliar

d'oficina

MATÈRIES

Hores

Setmanals

Hores

Anuals

Aprenentatges instrumentals bàsics

11

341

Tècniques administratives bàsiques

5

155

Reproducció i arxiu

6

186

Operacions bàsiques de comunicacions

5

155

Ampliació de competències

3

93

Orientació laboral

1

31

Tutoria

1

31

Formació pràctica en empreses

-

160

TOTAL SETMANAL/ANUAL

32

1152

PQPI 2n (opcional)

MATÈRIES

Hores

Setmanals

Hores

Anuals

Àmbit de comunicació

9

315

Àmbit social

6

210

Àmbit cientificotècnic

8

280

Tutoria

1

35

TOTAL SETMANAL/ANUAL

24

840

FPB

Auxiliar

d’Instal·lacions

electrotècniques

i

telecomunicacions

MATÈRIES

Hores

Setmanals

Hores

Anuals

Aprenentatges instrumentals bàsics

11

341

Operacions de muntatge d’instal·lacions

16

496

Ampliació de competències

3

93

Orientació laboral

1

31

Tutoria

1

31

Formació pràctica en empreses

-

160

TOTAL SETMANAL/ANUAL

32

1152

PQPI 2n (opcional)

MATÈRIES

Hores

Setmanals

Hores

Anuals

Àmbit de comunicació

9

315

Àmbit social

6

210

Àmbit cientificotècnic

8

280

Tutoria

1

35

TOTAL SETMANAL/ANUAL

24

840

Al centre s'imparteixen en horari de tarda la Formació Professional Bàsica de Serveis Administratius i el Grau Mitja en Gestió Administrativa.

Podeu trobar més informació sobre aquests estudis als següents enllaços:

FPB Serveis Administratius

GM Gestió Administrativa

Podeu trobar més informació a la pàgina del departament d'administració.

Departament Gestió Administrativa

 

MATÈRIES

Hores

Setmanals

Hores

Anuals

PRIMER

Comunicació empresarial i atenció al client

5

160

Operacions administratives de compravenda

4

120

Tècnica comptable

3

100

Tutoria

1

30

Formació i orientació laboral

3

90

Tractament informàtic de la informació

7

 230

Empresa i administració

3

 100

Anglès

5

 160

TOTAL SETMANAL / ANUAL

31

990

MATÈRIES

Hores setmanals

Hores anuals

SEGON

Operacions auxiliars de gestió de tesoreria

8

170

Tractament de la documentació comptable

7

150

Operacions administratives de recursos humans

7

150

Tutoria

1

30

Empresa a l'aula

8

170

Formació en centres de treball

 

400

TOTAL SETMANAL / ANUAL

31

1070