Batxillerat d'humanitats i ciències socials

1r MATÈRIES HORES SETMANALS
Ciències per al Món Contemporani 2
Educació Física 2
Filosofia i Ciutadania 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Llengua Catalana i Literatura 3
Llengua Estrangera: Anglès 3
Religió (Opcional) 2
Matèries Modalitat
(Elegir-ne 3)
-Llatí I
-Grec I
-Matemàtiques CCSS I
-Història del Món Contemporani
-Economia
12
Optativa -Alemany
-Estada a l’empresa.
-Tecnologies de la informació i la co0municació.
4
TOTAL SETMANAL 34
2n MATÈRIES HORES SETMANALS
Història d’Espanya 3
Història de la Filosofia 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Llengua Catalana i Literatura 3
Llengua Estrangera: Anglès 3
Matèries Modalitat
(Elegir-ne 3)
-Llatí II
-Grec II
-Matemàtiques CCSS II
-Història de l’Art
-Geografia
-Literatura Universal
-Economia de l’empresa
12
Optativa -Psicologia
-Projectes d’Investigació.
4
TOTAL SETMANAL 31