FPB aux. d'instal·lacions electrotècniques i telecomunicació

FPB

Auxiliar

d’Instal·lacions

electrotècniques

i

telecomunicacions

MATÈRIES

Hores

Setmanals

Hores

Anuals

Aprenentatges instrumentals bàsics

11

341

Operacions de muntatge d’instal·lacions

16

496

Ampliació de competències

3

93

Orientació laboral

1

31

Tutoria

1

31

Formació pràctica en empreses

-

160

TOTAL SETMANAL/ANUAL

32

1152

PQPI 2n (opcional)

MATÈRIES

Hores

Setmanals

Hores

Anuals

Àmbit de comunicació

9

315

Àmbit social

6

210

Àmbit cientificotècnic

8

280

Tutoria

1

35

TOTAL SETMANAL/ANUAL

24

840