Normes d'ús de les aules d'informàtica i de la xarxa del centre

Aquestes normes son aplicables a totes les aules que disposin d'ordinadors.

1. En començar la sessió el professor haurà de ...

 • Emplenar i signar el full d'ocupació d'aula i fer que els alumnes emplenin i signin la part corresponent a l'ordinador que tenen assignat.
 • Repassar l'estat de l'aula i si trobat cap anomalia o incidència la consignarà en el revers del full d'ocupació d'aula.
 • No deixar alumnes sols a l'aula. En cas de tenir necessitat d'absentar-se cal que requereixi el concurs d'un professor de guàrdia.
 • Assignar l'ordinador a l'alumne, l'assignació s'ha de fer preferentment per tot el curs, de tal manera que l'alumne sempre usi el mateix ordinador.

2. Utilització de les aules.

 • No es permet menjar ni beure.
 • Els telèfons mòbils han de romandre desconnectats, així con d'altres equips electrònics, com els aparells de música personals: iPod, MP3/MP4,...
 • Abans de finalitzar el torn, i sempre per indicació del professor, es desarà el treball, i es tancarà la sessió als ordinadors. En acabar, es deixarà en ordre el material: taules, cadires, pantalles, teclats ,ratolins... i es netejaran tots els papers i objectes aliens a l'aula.

3. Utilització dels ordinadors i del material informàtic

 • Els alumnes signaran el full d'ús de l'ordinador assignat, individualment o per grups, i seran responsables del bon ús del material informàtic, així com de l'espai físic de treball: taula, cadira...
 • No es permet l'ús de programari no autoritzat pel professor, ni l'ús de fons d'escriptori inadequats.
 • No es manipularan els ordinadors i/o els seus perifèrics ni es canviarà la seva configuració. Els desperfectes ocasionats per la utilització indeguda o la manipulació seran considerats falta greu, seran sancionats i els responsables hauran d'assumir els costs econòmics que se'n derivin.
 • Els documents creats es deixaran en la carpeta personal del servidor o s'enviaran per correu-E. No es poden emprar sistemes d'emmagatzematge personals. El material desat a les carpetes locals s'esborrarà automàticament en començar una nova sessió de treball.
 • En acabar cada sessió, és molt important apagar els ordinadors seguint les consignes dels programes, especialment el Windows, per evitar pèrdues d'informació, des-configuracions i avaries.

 

4. Utilització de la xarxa

 

 • Està totalment prohibit accedir a la xarxa utilitzant el nom i la contrasenya d'un altre usuari,així com qualsevol intent d'accedir als sistemes utilitzant els comptes de supervisor, administrador i/o superusuari. El no compliment d'aquesta norma serà considerat falta greu i sancionat amb la inhabilitació per utilitzar els sistemes informàtics i les possibles conseqüències per suplantació de personalitat o falsedat documental que s'en derivin.
 • Cada usuari és responsable de vetllar per que ningú pugui utilitzar el seu compte de forma no autoritzada.
 • No es permet l'ús de programari que pugui reduir l'ample de banda del conjunt de tots els usuaris, o que pugui atemptar contra la seguretat dels sistemes: aplicacions P2P, descàrrega de programari, vídeo,...
 • No es permet la navegació en Internet d'aquelles pàgines no expressament autoritzades pel professor.

 

 

5. Ús de les impressores.

 

 • Cal fer un ús responsable de les impressores.
 • Abans d'imprimir, penseu si cal fer-ho, imprimint nomes les pàgines que necessiteu.
 • Feu-lo sempre en blanc i negre.
 • Aprofiteu la capacitat d'imprimir a doble cara o 2 o més d'una pàgina per full de la nostra impressora.

 

 

6. En acabar la sessió, el professor haurà de...

 

 • Abans de sortir de l'aula, verificarà que s'ha tancat sessió a tots els ordinadors i que la classe roman ordenada. Si és darrera hora amb ocupació de l'aula del matí o de la tarda s'hauran d'apagar tots els ordinadors, monitors i impressores.
 • Si hi ha incidències, cal anotar-les al revers del full d'ocupació d'aula.
 • A darreres hores del matí i la tarda, s'han de deixar ben tancades les persianes, finestres i portes de l'aula i els llums han de quedar apagats.
 • En sortir les portes han de romandre tancades amb clau.