Normes d'ús de les aules d'informàtica i de la xarxa del centre

Aquestes normes son aplicables a totes les aules que disposin d'ordinadors.

1. En començar la sessió el professor haurà de ...

 • Emplenar i signar el full d'ocupació d'aula i fer que els alumnes emplenin i signin la part corresponent a l'ordinador que tenen assignat.
 • Repassar l'estat de l'aula i si trobat cap anomalia o incidència la consignarà en el revers del full d'ocupació d'aula.
 • No deixar alumnes sols a l'aula. En cas de tenir necessitat d'absentar-se cal que requereixi el concurs d'un professor de guàrdia.
 • Assignar l'ordinador a l'alumne, l'assignació s'ha de fer preferentment per tot el curs, de tal manera que l'alumne sempre usi el mateix ordinador.
Llegeix més: Resum normes aula informàtica

NORMES DE L'AULA D'INFORMÀTICA

IMPORTANT: El desconeixement d'aquestes normes, no eximeix del seu compliment. Els comptes d'usuari són monitoritzats amb l'únic propòsit de detectar mals usos dels recursos TIC i de la xarxa del centre. Concretament la navegació per Internet és monitoritzada i queden enregistrades les pàgines visitades i el vostre nom d'usuaris i/o IP.

1. NORMES GENERALS

 • No està permès el consum de begudes ni menjar.
 • No es permet l’ús de programari que no s’estigui impartint a classe ni la utilització dels ordinadors per a assumptes personals.
 • Cal que utilitzeu la carpeta virtual per emmagatzemar la informació o bé que porteu un USB per fer una còpia de seguretat o bé la lliureu per correu-E. La informació que deixeu als ordinadors la podeu perdre.
 • No està permesa la utilització de cap equip electrònic propietat dels alumnes.
 • Heu de seure sempre al mateix lloc, llevat que el professor ho decideixi.
 • No es permet canviar teclats, ratolins, pantalles o la CPU de lloc. Si algun d’aquests dispositius no funciona, l’alumne avisarà al professor qui prendrà les mesures oportunes.

 Accés a Internet

 • Queda expressament prohibit assumir la identitat d'altres usuaris (aquest tipus de falta pot arribar a ser motiu d'expulsió del centre) així com esborrar informació que no sigui de l'usuari i/o obtenir informació confidencial d'altres usuaris (paraules de pas, documents, etc.).
 • No es permet la navegació per Internet, excepte aquelles pàgines expressament autoritzades pel professor.
 • No es permet l'us de programari de jocs, xat, missatgeria instantània, descàrrega massiva de fitxers (P2P) o qualsevol altre aplicació que pugui reduir l'ample de banda del conjunt de tots els usuaris, o que pugui atemptar contra la seva seguretat i el correcte ús de la xarxa del centre.
 • La xarxa del centre disposa d'un gestor de continguts que permet bloquejar l'ús de pàgines d'Internet i aplicacions que no siguin adequades segons les normes del centre. Aquesta aplicació també permet detectar quins usuaris estan intentant accedir a aquest recursos i des de quina màquina.

 Còpies de seguretat

 • En cap cas el centre es fa responsable dels fitxers que guardeu als ordinadors i/o als servidors. En qualsevol moment, per tasques de manteniment, es poden esborrar totes o part de les dades dels ordinadors del centre.
 • Als servidors es mantenen còpies de seguretat, però en tot cas aquest és un servei extra ofert pel centre, sense cap mena de garantia. La responsabilitat final de la còpia de seguretat és de l'usuari final.
 • Els fitxers es mantindran als servidors durant tot el curs. Al finalitzar el curs, cal que us feu una còpia de seguretat dels vostre fitxers, ja que durant el canvi de curs es poden eliminar els fitxers per tal de fer manteniment dels servidors.
 • Es responsabilitat dels usuaris tenir còpies de seguretat dels fitxers que considerin importants.

 Programari

 • Està expressament prohibit instal·lar qualsevol tipus de programari als ordinadors, excepte quan es tingui l'autorització expressa de Direcció.
 • En la mesura del possible es potenciarà l'ús d'aplicacions de programari lliure.
 • Queda expressament prohibit l'ús de programari de jocs, música ni qualsevol altre no autoritzat expressament per el professor i/o que no tingui un ús didàctic o no estigui relacionat amb la docència
 • Queda expressament prohibit instal·la i/o utilitzar eines de compartició de fitxers per Internet o utilitzar qualsevol altre tipus d'eina que faci un ús abusiu de l'accés a Internet. Els administradors de la xarxa es reserven el dret d'impedir l'accés a aquest tipus de recursos o de deshabilitar les comptes dels usuaris i/o l'accés a Internet a qui faci mal ús d'aquest recurs.
 • Qualsevol tipus de programari que s'hagi instal·lat sense permís pot ser eliminat sense previ avís de qualsevol màquina del centre.
 • En cas que calgui instal·lar programari en algun servidor o en els ordinadors, cal sol·licitar-ho als coordinadors d'informàtica amb antelació suficient i serà ell qui ho faci, amb l'autorització de Direcció.
 • No s'instal·larà cap programa sense llicència. Cal tenir la llicència corresponent per a cada ordinadoron es vulgui instal·lar el programa. Recordeu que el fet que tingueu una llicència legal de centre per a un ordinador concret no us permet instal·lar el programa en un altre ordinadors ni distribuir el programa.
 • El fet de tenir accés a un programa no us permet distribuir-lo (excepte que sigui programari lliure).
 • El programes dels qual el centre disposa llicència son per a ús exclusiu al centre. En cap cas es proporcionarà còpia d'aquest programes per a usos personals.
 • Està expressament prohibit penjar i distribuir programari privatiu als servidors. Sense cap previ avís es pot esborrar aquest tipus de fitxers dels servidors.

 Ús de les impressores

 • Les impressores són només per a ús docent, està prohibit utilitzar-les per a qüestions personals alienes a la docència. Cal fer-ne un ús responsable.
 • Imprimiu nomes les pàgines que necessiteu, fent un bon ús del paper i de les tintes de les impressores. Per tal de fer el centre més sostenible és recomanable que abans d'imprimir, penseu si cal fer-ho.
 • Utilitzeu recursos com els esborranys, paper reciclat, "doble cara" o múltiples fulles per pàgina sempre que sigui possible per tal d'estalviar paper i tinta.
 • En cas que hàgiu d'obtenir moltes còpies d'un mateix document, utilitzeu el servei de reprografia del centre per tal de fer fotocòpies: és més barat i sostenible.
 • Si detecteu qualsevol problema a les impressores, informeu als coordinadors TIC mitjançant els canals establerts (preferentment el formulari de gestió d'incidències).

 Recomanacions sobre els virus

 • Els virus, tradicionalment, empraven discos i programes per escampar-se i contaminar nous sistemes. El correu electrònic, en l’actualitat, és una de les formes principals per a l’extensió dels virus.
 • Els virus que es propaguen per correu electrònic, quan envaeixen un ordinador, sovint busquen la llibreta de direccions, on hi ha els contactes dels usuaris i envien un missatge, automàticament, i sense consentiment de ningú, a tots els contactes de la llista. D’aquesta manera el receptor del missatge, en veure que el remitent és una persona coneguda, baixa la guàrdia i el virus pot contaminar el sistema.
 • No obrir els missatges que siguin sospitosos o desconeguts.
 • Evitar la tramesa d’arxius adjunts. Encara que arribi un correu d’un amic, vigilar que els fitxers annexats no siguin del tipus HTML o EXE. Assegurar-se que poden ser oberts amb seguretat, o eliminar el missatge.
 • No obriu als ordinadors del centre els missatges que no us atreviu a obrir a l’ordinador de casa.

2. FUNCIONAMENT

PER ALS DISCENTS

 1. Heu de col·locar-vos sempre en el mateix lloc, que serà assignat pel vostre professor a l'inici del curs.
 2. En entrar a l'aula, heu de comunicar immediatament al professor qualsevol anomalia que es detecti a les màquines, al programari, o a l'àrea de treball: taula, cadira, terra... En cas de no fer-lo, si el professorat detecta qualsevol incidència passats els primers 5 minuts, serà responsabilitat de l'alumne.
 3. Si en la següent classe, al entrar a l'aula s'observa qualsevol desperfecte, la responsabilitat recaurà sobre el grup que l'ha utilitzada amb anterioritat.
 4. En acabar cada classe s'ha de tancar sessió. Quan sigui la darrera hora amb ocupació de l'aula bé al matí o a la tarda s'apagaran els ordinadors. L’aula ha de quedar amb les cadires, monitors, teclats i ratolins correctament endreçats.

PER ALS DOCENTS

 • El professorat demanarà les claus de les aules a la consergeria, omplint el full de control, i les retornarà en acabar la sessió.
 • El professor és responsable del manteniment, i la utilització de l’aula durant el desenvolupament de la classe.
 • El professor comunicarà les incidències del material informàtic produïdes a l’aula mitjançant el quadern de control d'aula. Els coordinadors TIC seran els encarregats d’avaluar, resoldre i fer el seguiment de les incidències que es puguin produir a les aules d’informàtica.
 • No es poden canviar de lloc els PC, i els perifèrics, tret d'autorització prèvia dels coordinadors TIC.
 • Els alumnes han de seure sempre al mateix lloc, i aquest ha d'anotar-se en el quadern de control d'aula.
 • En cap cas poden romandre alumnes sols a l'aula. El professor, en cas de tenir necessitat d'absentar-se, requerirà el suport d'un professor de guàrdia.
 • En acabar la classe, cal tancar sessió als ordinadors, i tancar l'aula amb clau. En cas de ser la darrera sessió del matí o de la tarda, s'apagaran els ordinadors i les lluminàries.
 • El professorat, abans d’utilitzar les aules d’informàtica, reservarà hora a l’horari penjat a la sala de professors.

3. DOCUMENTS

 • Quadern de control d'aula. (a l'aula d'informàtica)
 • Full de control d'ús de l'aula d'informàtica. (a consergeria)

Subcategories

Incidències amb maquinari, programari i espai Moodle

En cas d'incidència en qualsevol equip informàtic, programari del centre o l'Aula Virtual envieu un correu a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., amb una breu descripció de l'avaria o petició i la seua localització física indicant el número d'aula. En el cas de l'aula Virtual es recomana crear un usuari alumne i revisar amb temps amb aquest usuari alumne per evitar les urgències previsibles.

 

Incidències pàgina web

En cas d'incidències inherents a la pàgina web del centre  envieu un correu a l'adreça de correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., amb una breu descripció del problema i la prioritat d'actuació requerida.